Privacy Policy

Privacy Policy

globe-icon.png  English  |  Español  |  Français  |  Deutsche  |  Português (Brazil)


TRUSTe

IIngangsdatum: 3 december 2019

STANDAARDWERK

DEZE PRIVACYKENNISGEVING IS UITSLUITEND VAN TOEPASSING OP SITUATIES WAARIN DE ALGEMENE GEGEVENSBESCHERMINGSREGELING (GDPR) EN AANVERWANTE EUROPESE GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN BEPALEN HOE ACCRUENT MET UW PERSOONSGEGEVENS OMGAAT. DEZE WETGEVING IS HET MEEST WAARSCHIJNLIJK VAN TOEPASSING WANNEER EEN BEDRIJF IN EUROPA IS GEVESTIGD, OF WANNEER HET DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN PARTICULIEREN VERWERKT DIE IN EUROPA ZIJN GEVESTIGD.

DEZE TEKST IS NIET VAN TOEPASSING OP HOE WIJ OMGAAN MET UW PERSOONSGEGEVENS BINNEN DE CONTEXT VAN PERSONEELSBELEID. EEN AFZONDERLIJKE PRIVACYKENNISGEVING IS VAN TOEPASSING OP DEZE SITUATIES EN IS BESCHIKBAAR BIJ DE PERSONEELSAFDELING VAN ACCRUENT.

INDIEN DEZE MEDEDELING VAN TOEPASSING IS OP HOE ACCRUENT MET UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OMGAAT, DIENT U DEZE ZORGVULDIG TE LEZEN OMDAT HET BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT EN UW RECHTEN UITEEN ZET. INDIEN DEZE KENNISGEVING NIET VAN TOEPASSING IS OP HOE WE MET UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OMGAAN EN U RELEVANTE VRAGEN HEBT, VERZOEKEN WIJ U CONTACT OP TE NEMEN OP DE MANIEREN AANGEGEVEN ONDER AAN DIT DOCUMENT.

ACCRUENT PRIVACY KENNISGEVING

Inhoudsopgave

Wie zijn wij?

Wij zijn Accruent, gevestigd te 11500 Alterra Parkway, Suite 110, Austin, TX 78758 in de VS. Wij zijn te bereiken via [email protected] of via telefoonnummer 512.861.0726

We maken software voor het beheren van fysieke resources: onroerend goed, faciliteiten en activa. Deze Privacykennisgeving beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens als huidige, voormalige, of toekomstige klant, distributeur, investeerder, crediteur, adviseur, website-bezoeker, leverancier, dienstverlener, verkoper, enzovoorts.

Wij gebruiken uw informatie zoals nader uitgelegd in deze Privacykennisgeving.

Doorverwijzingen vanaf onze website naar andere websites hebben hun eigen privacykennisgevingen en voorwaarden.

Waarop heft deze Privacykennisgeving betrekking?

Bij Accruent nemen we uw persoonlijke gegevens serieus. In dit document:

 • bevat EU-U.S. Privacy Shield Framework en aan het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework informatie;
 • vertellen wij welke persoonlijke gegevens wij over u bewaren;
 • eleggen wij uit hoe en waarom we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken;
 • vertellen wij hoe lang wij uw persoonlijke gegegevens bewaren;
 • eggen wij uit wanneer, waarom en met wie wij uw persoonlijke gegevens delen;
 • vertellen wij welke wettelijke basis wij hebben voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens;
 • leggen wij uit wat de gevolgen zijn van het niet geven van de gevraagde persoonlijke gegevens;
 • vertellen wij waar uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en of wij uw gegevens tot buiten de Europese Economische Ruimte versturen;
 • worden de verschillende rechten en keuzes genoemd die u hebt ten aanzien van uw persoonlijke gegevens;
 • vertellen wij u hoe u contact met ons kunt opnemen

EU-U.S. Privacy Shield en Swiss-U.S. Privacy Shield

Accruent neemt deel aan en voldoet aan het EU-U.S. Privacy Shield Framework en aan het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework. Accruent is gehouden om voor alle persoonlijke gegevens die het bedrijf ontvangt uit lidstaten van de Europese Unie (EU) en Zwitserland te voldoen aan de beginselen van het toepasselijke Privacy Shield Framework. Meer informatie over de Privacy Shield Frameworks kunt u vinden in de Privacy Shield List van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

In het kader van het Privacy Shield Framework is Accruent verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die het bedrijf ontvangt en voor de overdracht ervan naar derden die in naam van het bedrijf werkzaamheden verrichten. Accruent houdt zich aan de beginselen van het Privacy Shield bij elke verdere doorgifte van persoonlijke gegevens vanuit de EU of Zwitserland, inclusief de bepalingen voor aansprakelijkheid met betrekking tot verdere doorgifte.

Met betrekking tot de ontvangst of overdracht van persoonlijke gegevens in het kader van de Privacy Shield Frameworks is Accruent onderworpen aan de regelgeving van de U.S. Federal Trade Commission. In bepaalde situaties is Accruent mogelijk verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven na een wettig verzoek daartoe van de overheid, waaronder naleving van de vereisten voor de nationale veiligheid en wetshandhaving.

Wij hebben ons ertoe verplicht samen te werken met de commissie die is samengesteld door de EU gegevensbeschermingsautoriteiten en/of de Zwitserse Commissaris voor Data- en Informatiebeveiliging en ons te houden aan het advies van de commissie en/of de Commissaris met betrekking tot HR-gegevens die vanuit de EU en/of Zwitserland worden verzonden in de context van arbeidsrelaties.

Wanneer u vragen hebt over privacy of het gebruik van gegevens waarop wij geen bevredigend antwoord hebben gegeven, kunt u (kosteloos) contact opnemen met onze externe geschilleninstantie in de VS via TRUSTe.

Onder bepaalde omstandigheden, die uitgebreider worden beschreven op de Privacy Shield-website, bent u gerechtigd om een beroep te doen op bindende arbitrage, nadat andere geschillenprocedures niet tot een oplossing hebben geleid.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij over u?

Gedurende ons contact verzamelen wij bepaalde persoonlijke informatie over u.

Deze informatie omvat:

 • Contactinformatie, zoals uw naam, emailadres, en telefoonnumme
 • Demografische informatie, zoals de bedrijfstak
 • Product-interesse/voorkeuren
 • Informatie verkregen via gesloten cameracircuits (uitsluitend indien u een lokatie bezoekt waar dit wordt gebruikt)

In uitzonderlijke gevallen kunnen we ook gevoelige persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken, maar alleen als we u hiervan vooraf op de hoogte hebben gebracht, en u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Waar halen we persoonlijke gegevens over u vandaan?

We kunnen persoonlijke gegevens over u verzamelen uit de volgende bronnen:

 • Rechtstreeks van u. Dit is informatie die u ons verstrekt.
 • Van een agent of derde partij die namens u handelt (bijvoorbeeld één van onze wervingsbureaus].
 • TVia vrij toegankelijke bronnen, zoals LinkedIn of zelfs via mond-tot-mondreclame.
 • Via gesloten circuit-camera's. Waar we camera's op ons terrein hebben, worden uw bewegingen vastgelegd.

Hoe en waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Versturen van aangevraagde product- of service-informatie
 • Reageren op verzoeken om klantenservice
 • Reageren op een verzoek om een demonstratie van onze dienste
 • Versturen van product- of branchegegevens via marketingcommunicatie
 • Reageren op uw vragen en problemen
 • Verbetering van onze website en marketingactiviteiten
 • Deelname aan bepaalde transacties die u betreffen
 • Verwerking van bepaalde transacties die u betreffen

We zullen uw gegevens niet gebruiken voor andere niet-verwante doeleinden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Hoe lang we uw gegevens bewaren, is afhankelijk van het doel waarvoor we deze gebruiken.

Wij bewaren uw informatie alleen zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacykennisgeving, en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We hebben interne regels die bepalen hoe lang we informatie bewaren. Wat dit in de praktijk betekent, varieert naar gelang de aard van de informatie. Wanneer we onze aanpak overwegen, houden we rekening met de voortdurende behoefte aan informatie en onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld met betrekking tot belastingen, gezondheid en veiligheid, en mogelijke of daadwerkelijke geschillen of onderzoeken.

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

We kunnen uw informatie delen met derden die namens ons diensten verlenen om onze zakelijke activiteiten te ondersteunen.Dergelijke partijen zijn bijvoorbeeld e-mailserviceproviders om namens ons e-mails te verzenden, aanbieders van arbeidsbeheer, en creditcardverwerkingsbedrijven om betalingen van bepaalde transacties te verwerken. Deze derden voldoen aan vergelijkbare en even strenge verplichtingen inzake privacy en vertrouwelijkheid.

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven zoals wettelijk vereist, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding, of een soortgelijke juridische procedure indien we oprecht geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken, of om te reageren op een verzoek van de overheid en aan elke andere derde partij met uw voorafgaande toestemming hiertoe.

We delen uw persoonlijke gegevens met onze andere Fortive Group-bedrijven om interne redenen, voornamelijk voor zakelijke en operationele doeleinden.

Naarmate we ons bedrijf blijven ontwikkelen, kunnen we activa verkopen of kopen. Als een andere entiteit ons verwerft of met ons fuseert, zullen uw persoonlijke gegevens aan een dergelijke entiteit bekend worden gemaakt.

Als een faillissements- of reorganisatieprocedure door of tegen ons wordt ingesteld, zal al dergelijke informatie als een actief onderdeel van ons worden beschouwd. Als zodanig is het mogelijk dat deze worden verkocht of overgedragen aan derden.

Geen enkele derde heeft toegang tot uw informatie tenzij we dit specifiek vermelden in deze Privacykennisgeving, of indien de wet dit vereist.

Welke juridische basis hebben we voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken uw informatie:

 • Om u via de Accruent-website producten en diensten te kunnen aanbieden in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden.
 • Aangezien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract met u en het nemen van stappen op uw verzoek, voorafgaand aan het aangaan van dit contract.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Om uw vitale belangen en de vitale belangen van anderen te beschermen.
 • Aangezien dit noodzakelijk is om onze taken als een wereldwijd bedrijf uit te voeren. Dit omvat het maken van profielen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Hoewel er bij dit soort activiteiten enkele risico's zijn, zijn we het erover eens dat het risico voor uw rechten op gegevensbescherming niet opweegt tegen de aanzienlijke voordelen bij het aanbieden van Accruent-diensten aan een relevante en geïnteresseerde markt.
 • We hebben ook processen geïmplementeerd om uw rechten te beschermen. U hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van legitieme belangen. Meer informatie over dit recht en over hoe het te gebruiken, staat hieronder beschreven.
 • Als u ons op de hoogte stelt van eventuele gezondheids- of invaliditeitsvereisten, dan kan dit tot de verwerking van meer gedetailleerde persoonlijke gegevens leiden, inclusief gevoelige gegevens zoals gezondheidsinformatie die u of anderen over u verstrekken. In dat geval vragen we altijd om uw toestemming voordat verwerking hiervan plaatsvindt. U hebt het recht om uw toestemming hiervoor op elk gewenst moment in te trekken. Meer informatie over hoe u dit recht uitoefent staat hieronder uiteengezet.
 • Op basis van uw toestemming om uw persoonsgegevens voor een bepaald doel te verwerken. .

Wat gebeurt er als u ons de gevraagde informatie niet verstrekt of vraagt dat we stoppen met het verwerken van uw gegevens?

We hebben wettelijke en contractuele verplichtingen die vereisen dat wij uw informatie verwerken. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt, zijn wij mogelijk niet in staat om ons contract met u na te leven, of onze verplichtingen jegens u of gerelateerde anderen te vervullen.

Maken we geautomatiseerde beslissingen over u?

We voeren geen geautomatiseerde beslissingen of geautomatiseerde profilering uit.

Gebruiken we cookies om persoonlijke gegevens over u te verzamelen?

Om u op onze websites beter van dienst te kunnen zijn, gebruiken wij en onze serviceproviders cookies om uw persoonlijke gegevens te verzamelen tijdens het internetten. Voor informatie over ons gebruik van cookies en hoe u deze weigert of uitschakelt, verwijzen wij u naar de cookie-melding die verschijnt wanneer u een van onze websites bezoekt.

Hoe zit het met marketing?

Bij Accruent willen wij graag af en toe per e-mail, sms, telefoon en e-mail contact met u opnemen over onze nieuwe vergelijkbare producten en promotieaanbiedingen

Indien we al geldige marketingtoestemming van u hebben verzameld, kunt u dit altijd uitschakelen door te klikken op de link "Abonnement opzeggen" in onze online berichtgevingen, of door contact met ons op te nemen middels de details aan het einde van deze Privacykennisgeving.

Waar slaan we uw persoonlijke gegevens op? Gebeurt dit ook buiten de EER?

We bewaren uw persoonlijke gegevens veilig op onze locaties, bij gecontracteerde opslagfaciliteiten, bij onze serviceproviders, of op onze servers in het land van vestiging, en anderszins binnen de Europese Economische Ruimte (EER). We streven ernaar om uw informatie te verwerken in het land waar we het hebben verzameld, of binnen de EER. Als wij of onze dienstverleners persoonlijke gegevens buiten de EER overdragen, zullen we altijd eisen dat er adequate voorzorgsmaatregelen worden getroffen om de informatie die wordt overgedragen te beschermen. Een deel van onze gecentraliseerde compliance-, marketing- en financieringsfuncties worden bijvoorbeeld buiten de EER in de VS uitgevoerd. We hebben daarom waarborgen ingevoerd om persoonsgegevens te beschermen die uit de EER worden geëxporteerd en worden verwerkt in, of toegankelijk zijn vanuit de VS.U kunt een kopie van de beschrijving van de voorzorgsmaatregelen voor dergelijke overdrachten verkrijgen door contact met ons op te nemen middels de gegevens onderaan van deze Privacykennisgeving.

Hoe houden we uw persoonlijke gegevens veilig?

Wij zorgen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens middels een specifieke reeks technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, gebaseerd op methodes gepubliceerd door het Center for Internet Security. Deze vereisen het gebruik van codering, firewalls en andere maatregelen die ervoor zorgen dat we een beveiligingsniveau bieden dat is afgestemd op het risico van een gegeven situatie.

Welke rechten hebt u in verband met de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren?

Volgens de wet hebt u een aantal rechten als het gaat om uw persoonlijke gegevens. Verdere informatie en advies over uw rechten kunt u krijgen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in uw land.

Rechten Wat betekent dit voor mij?
1. Het recht op informatie U hebt het recht om te worden voorzien van duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe wij omgaan met uw informatie en uw rechten. Dit is waarom wij u de informatie verstrekken in deze privacykennisgeving.
2. Het recht op inzage U hebt het recht op inzage in uw informatie (als we deze verwerken) en bepaalde andere informatie (vergelijkbaar met de informatie in deze Privacykennisgeving). Op deze manier weet u van onze gegevensverwerking en kunt u controleren of we uw gegevens gebruiken in overeenstemming met de wetgeving voor gegevensbescherming.
3. Het recht op rectificatien U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig is.
4. Het recht op informatieverwijdering Dit wordt ook wel het recht om te worden vergeten genoemd, en stelt u simpel gezegd in staat de verwijdering van uw informatie te verzoeken wanneer er geen dwingende reden is om deze te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht op informatieverwijdering; er zijn uitzonderingen.
5. Het recht om de informatieverwerking te beperken U hebt het recht om uw gegevens te blokkeren of te ‘’onderdrukken’’. Wanneer de verwerking wordt beperkt, kunnen we uw informatie nog steeds opslaan, maar mogelijk niet verder gebruiken. We houden lijsten bij van mensen die hebben gevraagd om verder gebruik van hun informatie te blokkeren, om er zo voor te zorgen dat deze beperking in de toekomst wordt gerespecteerd.
6. Het recht op gegevensoverdracht U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens voor eigen doeleinden op te vragen en voor andere doeleinden te gebruiken. Als u bijvoorbeeld besluit over te stappen naar een andere provider, kunt u hiermee uw informatie eenvoudig overzetten, kopiëren of overdragen vanaf onze IT-systemen naar die van hen, zonder de bruikbaarheid ervan aan te tasten.
7. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten gegevensverwerking, inclusief verwerking op basis van onze legitieme belangen, en verwerking voor direct marketing (dir betekent dat u niet langer benaderd wilt worden voor aanbiedingen).
8. Het recht om een klacht in te dienen U hebt het recht om bij uw nationale toezichthouder voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.
9. Het recht om toestemming in te trekken Als u toestemming hebt gegeven voor alles wat we doen met uw persoonlijke gegevens, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken (maar als u dat doet, betekent dit niet dat we met uw toestemming iets onwettigs hebben gedaan met uw persoonlijke gegevens). Dit omvat uw recht om toestemming aan ons in te trekken voor het gebruik vsn uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

Hoe dien ik een verzoek in om deze rechten uit te oefenen?

Als u bovenstaande rechten wilt uitoefenen of een vraag wilt stellen, neemt u contact met ons op middels de contactgegegvens onderaan deze Privacykennisgeving.

Hoe gaan we om met uw verzoek om uw rechten uit te oefenen?

We zullen zo snel mogelijk reageren. Over het algemeen is dit binnen een maand nadat we uw verzoek hebben ontvangen, maar als verwerking van uw verzoek langer duurt, nemen we contact met u op om u dit te laten weten.

Het reageren op verzoeken en het verstrekken van informatie is gratis, maar we kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken bij ongegronde, buitensporige of herhaalde verzoeken tot informatieverstrekking, of aanvullende exemplaren van dezelfde informatiebronnen. Als alternatief kan de wet ons toestaan om te weigeren om aan dergelijke verzoeken gevolg te geven.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, een van uw rechten wilt uitoefenen, of niet tevreden bent met de manier waarop wij uw informatie hebben verwerkt, neem dan hier contact met ons op:

For the attention of: Legal Department, 11500 Alterra Parkway, Suite 110, Austin, TX 78758 USA, of via [email protected] met als onderwerp: " Attention: Legal - GDPR Request ".

Als u niet tevreden bent over onze reactie op een klacht, of van mening bent dat onze verwerking van uw informatie niet voldoet aan de wet inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in uw land.